Πρόγραμμα Σπουδών

 

 
Υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
Ο πρώτος τρόπος είναι η αναφορά των μαθημάτων ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Με αυτό τον τρόπο είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου και πώς κατανέμονται τα μαθήματα σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κύκλων και επιλογής κύκλων.
Ο δεύτερος τρόπος είναι ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο ανήκουν. Αν και η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική (δείτε τον Οδηγό Σπουδών), ανταποκρίνεται στις συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και στην αλληλουχία των γνώσεων των διαφόρων μαθημάτων.
Συνιστάται στους φοιτητές να ακολουθούν αυτή την αλληλουχία γιατί έτσι κατανέμουν ισοβαρώς το φόρτο τους ανά εξάμηνο και αποφεύγουν συγκρούσεις μεταξύ μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

 


Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (Υπό ανανέωση)

Υποχρεωτικά
Μαθήματα

Υποχρεωτικά
Μαθήματα Κύκλων
Μαθήματα
Επιλογής Κύκλων
Ελεύθερες
Επιλογές