Συχνές Ερωτήσεις

 

(E) Σε ποιο επιστημονικό πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου κατατάσσεται το Τμήμα σας;
 
(A) Το Τμήμα μας, όσον αφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις, ανήκει στα κοινά Τμήματα του 2oυ και 4ου επιστημονικών πεδίων (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).
 
(E) Ποια είναι τα Τμήματα Πληροφορικής; Τί διαφορές έχουν μεταξύ τους;
 
(A) Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια υπάρχουν πλέον αρκετά τμήματα που αναφέρουν ως πρωτεύον ή δευτερεύον επιστημονικό τους πεδίο την Πληροφορική. Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και η θέση της Επιστήμης Υπολογιστών σε αυτό, διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, και είναι ευθύνη των υποψηφίων να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων που τους ενδιαφέρουν. Το Τμήμα μας, για να βοηθήσει τους υποψήφιους σε αυτή την προσπάθεια, οργανώνει κάθε χρόνο ενημερωτικές εκδηλώσεις απευθυνόμενο σε μαθητές Λυκείου, στους γονείς και καθηγητές τους.

Το Τμήμα μας βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του ιδιωτικού τομέα για κάλυψη θέσεων Πληροφορικής. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει καταρτίσει λίστα τίτλων πτυχίου οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα διορισμού σε θέση Πληροφορικής του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Νο. 347 που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 315,31/12/2003 και την παράγραφο 3, η λίστα αυτών των πτυχίων είναι η ακόλουθη:
 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα :

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π)
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε)
 • ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά το περιεχόμενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
 
(Ε) Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής;
 
(Α) Εκτός από το διορισμό στο Δημόσιο στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (δείτε την προηγούμενη ερώτηση), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος Νο. 44 που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 58, 8/4/2009, οι πτυχιούχοι των τμημάτων πληροφορικής διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:
 

 • α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • β) της πληροφορικής,
 • γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και
 • δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής δύνανται να ασχοληθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, ενδεικτικά με:
 

 • α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται στο άρθρο 2.
 • β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 2 σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

 
 
(E) Πού μπορεί να μείνει κάποιος αν επισκεφτεί το Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α;
 
(A) Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) βρίσκεται κοντά στο πεδίο του Άρεως (Πατησίων 76). Πολύ κοντά μπορείτε να μείνετε:

 
(E) Ποιά μέσα αστικής συγκοινωνίας έχουν στάση κοντά στο Τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α;
 
(A) Υπάρχει η στάση του μετρό "Βικτώρια" (στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου - παράλληλη της οδού Πατησίων), η στάση "Ο.Τ.Ε." των τρόλεϊ (π.χ. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, κτλ) και λεωφορείων (π.χ. 622, Α8, Β8, Γ8, κτλ) που περνούν από την οδό Πατησίων (και Μαυροματαίων).
 
(E) Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (http://www.lib.aueb.gr/) του Ο.Π.Α. μέσω του διαδικτύου;
 
(A) Όσοι χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας dial-up του Πανεπιστημίου, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης , δίχως να απαιτείται η χρήση επιπλέον κωδικών (username) και συνθηματικών (password). Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης που δεν είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου, και που κατά συνέπεια δεν μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας dial-up του Πανεπιστημίου, δεν έχουν πρόσβαση στις βάσεις του Δικτύου CD-ROM και στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών περιοδικών.
 
(E) Τι προσφέρει η υπηρεσία Webmail του Ο.Π.Α.;
 
(A) Η υπηρεσία Webmail σας προσφέρει δυνατότητα διαχείρισης την αλληλογραφία σας από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε μέσω του Web Browser σας. Mπορείτε να βρείτε online οδηγίες και υποστήριξη για την χρήση αυτής παρέχεται και από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (NOC) του πανεπιστημίου.
 
(E) Ποιες οι ακαδημαϊκές προοπτικές μετά την αποφοίτηση;
 
(A) Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είτε για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ενδεικτική είναι η παρακάτω λίστα των αποφοίτων μας που συνεχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 τις σπουδές τους...