Τομέας Γ-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

 Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές
Σοφία Δημέλη (Οικονομετρία)
Παναγιώτης Κατερίνης (Διακριτά Μαθηματικά) - Διευθυντής Τομέα
Ιωάννης Κοντογιάννης (Πιθανότητες)

Επίκουροι Καθηγητές
Παρασκευάς Βασσάλος (Αριθμητική Ανάλυση)
Σταύρος Τουμπής (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά)
Ευγενία Φουστούκου (Λογική)

Λέκτορας
Αντώνης Δημάκης (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά)

Ομότιμοι Καθηγητές
Ηλίας Λυπιτάκης (Αριθμητική Ανάλυση)
Ευάγγελος Μαγείρου (Επιχειρησιακή Έρευνα)
Ηλίας Φλυτζάνης (Ανάλυση)

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Βασίλειος Γιαχαλής (Οικονομετρία)

Γραμματεία Τομέα
Μαρία Παπαθεοδώρου

Γνωστικά Αντικείμενα του Τομέα

Μαθηματικά (Ανάλυση, Άλγεβρα, Πιθανοθεωρία, Λογική) και Εφαρμογές τους.
Διακριτά Μαθηματικά: Συνδυαστική, Γραφήματα και Εφαρμογές τους.
Μαθηματική Θεωρία των Αλγορίθμων και της Πολυπλοκότητος.
Μαθηματική Θεωρία της Πληροφορίας.
Υπολογιστικά Μαθηματικά: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητικές Μέθοδοι και Αλγοριθμικές Τεχνικές, Παράλληλοι Αλγόριθμοι,
Μαθηματικά Οικονομικών, Εμπορικών και Ασφαλιστικών Εφαρμογών.
Οικονομικά Πληροφορικής και ειδικότερα: Οικονομική και εμπορική αξιολόγηση έργων πληροφορικής, κοινωνικές, διοικητικές και οικονομικές επιπτώσεις της πληροφορικής.
Επιχειρησιακή Έρευνα και ειδικότερα: Βελτιστοποίηση σε αιτιοκρατικά και πιθανοτικά συστήματα. Λήψη Αποφάσεων και Παίγνια. Προσομοίωση συστημάτων.
Οικονομετρικά υποδείγματα, προβλέψεις, υλοποιήσεις και εφαρμογές τους.

Εργαστήρια

Στον τομέα λειτουργεί το εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων με Δ/ντή τον Καθ. κ. Γ. Κοντογιάννη.