Έργα

 

Το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή επιδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, προσφέροντας τεχνογνωσία και προάγοντας τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Στον κατάλογο που ακολουθεί, φαίνονται ενδεικτικά ορισμένα από τα πιο πρόσφατα έργα του Τμήματος με χρονολογική σειρά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο και τους συμμετέχοντες φορείς σε κάθε ένα έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε τους αντίστοιχους συνδέσμους.

 Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα (2006-Σήμερα)

 

PRESIOUS: Predictive Digitization, Restoration and DegradatIon Assessment of Cultural Heritage Objects (2013-2016). STREP FP7 - ICT 2011 - 600533. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ. Παπαϊωάννου.

ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης (2012-2015). ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ. Κ. Πολύζος.

ΒΕΛΟΣ: Βέλτιστος Έλεγχος Αυτοοργανούμενων Δικτύων (2012-2015). ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. Επιστημονικόςυπεύθυνος (ΟΠΑ): Σ. Τουμπής.

Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας και Ασυνεπειών για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών (2012-2015). ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. Επιστημονικόςυπεύθυνος (ΟΠΑ): I. Μήλης. 

ALGONOW: Αλγόριθμοι σήμερα - κοινωνικά δίκτυα, ροές δεδομένων, εκχώρηση πόρων και διαχείριση ενέργειας σε συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών (2012-2015), ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. Επιστημονικόςυπεύθυνος (ΟΠΑ): I. Μήλης. 

BioASQ: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering (2012-2014). EU FP7 ICT project. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Ι. Ανδρουτσόπουλος.
 
ΚΕΠΙΚ: Κατανεμημένες Ασύρματες Επικοινωνιες (2011-2014). ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): I. Κοντογιάννης.
 
Service Delivery over Integrated Satellite and Terrestrial Networks (2012-2013), European Space Agency. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ. Κ. Πολύζος.
 
Ρύθμιση Ισχύος Εκπομπής Βάσει Κινήτρων σε Ασύρματα Δίκτυα Αυτόνομων Οντοτήτων με Διάφορους Βαθμούς Συνεργασίας (2011-2013), Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γ. Κ. Πολύζος. 
 
φSAT: The Role of Satellite in Future Internet Services (2011-2013), European Space Agency. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ. Κ. Πολύζος.
 
E-Key-Nets: Energy-Aware Key Management in Mobile Wireless Sensor Networks (2011-2012). Euro-NF Specific Joint Research Project, Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.
 
COST - WiNeMO: Wireless Networking for Moving Objects (2010-2014), ICT Action IC0906, European Cooperation in Science and Technology Programme. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. B. Α. Σύρης. 
 
Αλληλεπίδραση μέσω φυσικής γλώσσας με οντολογίες του Σημασιολογικού Ιστού (2010-2013). Εθνικό έργο Ηράκλειτος-ΙΙ. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Ι. Ανδρουτσόπουλος.

Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Δεδομένων και Υπηρεσιών Εκφρασμένων με XML (2010–2013). Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): B. Βασσάλος.

PURSUIT: Publish-Subscribe Internet Technology (2010-2013), European Union FP7 Programme. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

ARCHANGEL (2010-2013), Cell Phone as a Platform for Healthcare Award. Microsoft Research, Redmond, WA, USA . Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

Aλγοριθμικά Προβλήματα Διαχείρισης Ενέργειας σε  Υπολογιστικές Συσκευές (2010-2013). ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας. Επιστημονικόςυπεύθυνος (ΟΠΑ): I. Μήλης.

Αντιστοίχιση, Ταίριασμα και Ολοκλήρωση Σχημάτων και Μεταδεδομένων (2010-2013). ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): B. Βασσάλος.

SESERV: Socio-Economic Services for European Research Projects (2010-2012). CSA FP7-2010-ICT. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Κ. Κουρκουμπέτης.

ETICS: Economics and Technologies for Inter-Carrier Services (2010-2012). IP within the ICT theme of the 7th Framework Programme of the European Union that contributes to the objective "Network of the Future" – EC FP7 248567. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Κ. Κουρκουμπέτης.

MOMO: Multi-Overlays for Multi-hOming – A wireless Mesh Network Use Case (2010-2011).  Euro-nf specific joint research proposal.  Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Γ. Σταμούλης.

GOVPIMIT: Governance and Privacy Implications of the "Internet of Things" (2010-2011). Euro-NF Specific Joint Research Project, Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

 CVMCMC: Control Variates for Markov Chain Monte Carlo (2009-2011). Marie Curie action, programme PEOPLE: International Outgoing Fellowship (IOF).  Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): I. Κοντογιάννης.

TRILOGY: Architecting the Future Internet (2008-2011). Large Scale Integrating Project: FP7 ICT Objective 1.1 – The Network of the Future. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Κ. Κουρκουμπέτης.

ASPECTS: Agile SPECTrum Security (2009-2010). Euro-NF Specific Joint Research Project, Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

 SmoothIT: Simple Economic Management Approaches of Overlay Traffic in Heterogeneous Internet Topologies (2008-2010), European Union, FP7-ICT-216259. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Κ. Κουρκουμπέτης.

PSIRP: Publish Subscribe Internet Routing Paradigm (2008-2010), European Union FP7 Programme. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

EIFFEL: Evolved Internet Future For European Leadership (2008-2010), European Union FP7 Programme (Specific Support Action). Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

Euro-NF: Anticipating the Network of the Future-From Theory to Design (2008-2010), European Union FP7 Programme (Network of Excellence). Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

INDIGOInteraction with Personality and Dialogue Enabled Robots (2007–10). Ευρωπαϊκό έργο I.S.T. Συμμετέχοντες φορείς: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ανάδοχος), Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Albert-Ludwigs University of Freiburg, Ο.Π.Α., Πανεπιστήμιο Γενεύης, Neobotix, Acapela Group, Hanson Robotics, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Ι. Ανδρουτσόπουλος.

Υπηρεσίες Υποστήριξης Υποδομών και Περιεχομένου για το broadband.gr (2007-2008). Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): B. Βασσάλος.

Multi-channel Personalized Delivery and Mining of News Content (2007). Συμμετέχοντες φορείς: ΟΠΑ, reporter.gr. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): B. Βασσάλος.

BEINGRID: Business Experiments in Grid (2006-9). Ευρωπαϊκή Ένωση, FP6-IST-034702. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Κ. Κουρκουμπέτης.

Προβλήματα βελτιστοποίησης σε δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών: θεωρητικές θεμελιώσεις, σχεδιασμός αποτελεσματικών αλγορίθμων και ανάπτυξη πειραματικού  λογισμικού (2006-2008). Γ.Γ.Ε.Τ., Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003, 2006-08. Επιστημονικόςυπεύθυνος (ΟΠΑ): I. Μήλης.

GRIDECON: Grid Economics and Business Models (2006-8). Ευρωπαϊκή Ένωση, FP6-IST-033634. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Κ. Κουρκουμπέτης.

End-to-End Security over Heterogeneous Mobile/Wireless Networks (2006-2008), σε συνεργασία με το Columbia University, NY, Γ.Γ.Ε.Τ. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.

Συνδυασμένη Έρευνα στους Τομείς της Ανάκτησης Πληροφοριών, Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μοντελοποίησης Χρηστών με Στόχο την Ανάπτυξη Εξελιγμένων Μηχανών Αναζήτησης για Συλλογές Εγγράφων (2006–08). Έργο Π.Ε.Ν.Ε.Δ. Συμμετέχοντες φορείς: Ο.Π.Α., Αρχέτυπον. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Θ. Καλαμπούκης.

Next-generation Systems for Data and Web Services Integration (2005-2008), Έργο ΠΕΝΕΔ 2003 (ΓΓΕΤ). Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): B. Βασσάλος.

ΞΕΝΙΟΣ: Επικοινωνία Χρήστη–Ρομπότ Βασισμένη σε Αντίληψη Οπτικής Πληροφορίας, Επεξεργασία Φωνής και Παραγωγή Φυσικής Γλώσσας για Χρήση σε Ρομποτικά Συστήματα Ξενάγησης (2006–07). Έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Συμμετέχοντες φορείς: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ανάδοχος), Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ο.Π.Α., Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Ερευνητές Α.Ε.Ε.Ε. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): Ι. Ανδρουτσόπουλος.

Knowledge Integration from Distributed, Heterogeneous Sources (2005-2007). Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Επιστημονικός υπεύθυνος (ΟΠΑ): B. Βασσάλος.

Υπηρεσίες εν Κινήσει (2004 - 2006), ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΥΠΟΕΡΓΟ 6. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.   

Κινητές Πολυμεσικές Επικοινωνίες (2003-2006), Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΟΠΑ): Καθ. Γ. Κ. Πολύζος.