Βασσάλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1994.

(M.Sc.) στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Stanford, 1998

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Stanford, 2000.

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 401

Email: 

vassalos AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 124

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα στον Ιστό, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνολογική επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Aλγόριθμοι ολοκληρωμένης αναζήτησης σε πολλές αυτόνομες, ετερογενείς πληροφοριακές πηγές (σχεσιακές βάσεις δεδομένων, δομημένα αρχεία, ιστοσελίδες, κ.λπ.) με έμφαση σε ημιδομημένα δεδομένα (π.χ., δεδομένα σε γλώσσα XML).
 
Γλώσσες επεξεργασίας ημιδομημένων δεδομένων, επέκταση και προσαρμογή τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και λογικής στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW) με σκοπό τη μετατροπή του Ιστού σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων.
 
Ολοκλήρωση Ιστιακών υπηρεσιών (web services) και επιχειρηματικού περιεχομένου (business content).
Διατριβές: 

Διδακτορική διατριβή: "Querying Autonomous, Heterogeneous Information Sources," (Επερωτήσεις σε αυτόνομες, ετερογενείς πληροφοριακές πηγές). Computer Science Department, Stanford University, 2000

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

A. Deligiannakis, Y. Kotidis, V. Vassalos, V. Stoumpos, A. Delis, "Another Outlier Bites the Dust: Computing Meaningful Aggregates in Sensor Networks", accepted for publication in Proceedings of the 25nd International Conference on Data Engineering (ICDE'09), Shanghai, China, March 2009

M. Bornea, V. Vassalos, Y. Kotidis, A. Deligiannakis, "Double Index Nested-loop Reactive Join for Result Rate Optimization", accepted for publication in Proceedings of the 25nd International Conference on Data Engineering (ICDE'09), Shanghai, China, March 2009

D. Vassilakis, V. Vassalos, "An analysis of peer-to-peer networks with altruistic peers," Peer-to-Peer Networking and Applications, Springer (to appear, 2009)

V. Vassalos, "Answering queries using views", Encyclopedia of Database Systems, Springer Publishing, 2009 (in print)

H. Georgiadis and V. Vassalos, "XPath on Steroids: Exploiting Relational Engines for XPath Performance," Proceedings of 36th SIGMOD Conference, Beijing, China, June 2007

Επιλεγμένα Έργα: 

"Σύστημα ολοκλήρωσης δεδομένων και υπηρεσιών επόμενης γενιάς," πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003
"Ολοκλήρωση γνώσης από κατανεμημένες και πολύμορφες πηγές," πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
"Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας" προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ

Άλλες Δραστηριότητες: 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Συμμετοχή σε συμβουλευτικές, μελετητικές, και ερευνητικές εργασίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Iδρυτής, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής (Chief Technical Officer), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Enosys Software, Inc. H Enosys Software κατασκεύασε την πρώτη πλατφόρμα επερώτησης και ενοποίησης ετερογενών πληροφοριακών πηγών βασισμένη στο μοντέλο XML, με πληθώρα θετικών σχολίων από τον τεχνικό τύπο (InfoWorld, Internet Week, Enterprise Systems Journal, κ.λπ.) και σημαντικούς χρήστες (πολυεθνικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικοί οργανισμοί των Η.Π.Α., εταιρίες λογισμικού κ.λπ.).
Μέλος επιτροπής προγράμματος σε πολλά διεθνή συνέδρια, όπως ACM SIGMOD 2008, VLDB 2007, EDBT 2008, ICDE (2003, 2004, 2006), DASFAA (2006, 2007, 2008), CIKM 2004, ICDT 2003, WebDB (2002, 2007), WIDM (2002, 2003, 2007), κ.ά.
Επιστημονικός κριτής σε πληθώρα διεθνών περιοδικών, όπως ACM Transactions on Databases, ACM Transactions on Information Systems, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Journal of Parallel and Distributed Computing, Software Practice and Experience, κ.ά.
Επικεφαλής της επιτροπής προγράμματος για το Συμπόσιο Πληροφορικής για τα 60α γενέθλια του J.D. Ullman, Stanford, Δεκέμβριος 2002.
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του World Wide Web Consortium (W3C), 2000-2003.
Μέλος της ομάδας εργασίας του W3C για γλώσσα επερωτήσεων XML (XML Query Working Group), 2000-2003.