Εκλογή Μιας Θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Πληροφορίας με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα"

Κείμενο Προκήρυξης: 

Στο ΦΕΚ 552/25-6-2010 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Β': "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Πληροφορίας με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα". Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος www.cs.aueb.gr.
Βαθμίδα: 

Λέκτορα / Επίκουρου Καθηγητή

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 
28/09/2010
Υποψήφιοι για τη θέση: 

  Για τη βαθμίδα του Λέκτορα

  • Βαγενά Ευαγγελία
  • Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος
  • Τσιαβός Πρόδρομος
Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
  • Μήτρου Ευαγγελία
Εκλεκτορικά Σώματα που συγκροτήθηκαν: 

 

 Εκλεκτορικό Σώμα για τη Βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή
 
Ημερομηνία Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος
 
20 Οκτωβρίου 2010
 
Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος - Τακτικά
 
Κωτίδης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
Κωνσταντόπουλος Πάνος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα.
Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση σε Βιοiατρικές Εφαρμογές.
Γκρίτζαλης Δημήτριος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες.
Βασσάλος Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Περιβάλλοντα, Γλώσσες και Τεχνικές Διαχείρισης της Πληροφορίας.
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών.
Κουρκουμπέτης Κων/νος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Θεωρία Απόδοσης Συστημάτων ή θεωρία Περιγραφής & Επαλήθευσης Παράλληλων Προγραμμάτων.
Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Επικοινωνιακά Συστήματα (Θεωρία, Εφαρμογές και Υλοποίηση).
Μήλης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Επιστήμη Υπολογιστών με Έμφαση στη Θεωρία Λειτουργικών Συστημάτων.
Σιδέρη Μάρθα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Τυπικές Γλώσσες & Πολυπλοκότητα.
Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παν. Μακεδονίας, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Γν. αντικείμενο: Δίκαιο Πληροφορικής.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Νομική Πληροφορική.
Κανελλοπούλου Καλλιόπη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμ. Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Γν. αντικείμενο: Δίκαιο της Πληροφορίας με Έμφαση στα Πνευματικά Δικαιώματα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμ. Νομικής, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Γν. Αντικείμενο: Δίκαιο και Πληροφορική.
Καλλινίκου Διονυσία, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο - Πνευματική Ιδιοκτησία.
Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος - Αναπληρωματικά
Καλαμπούκης Θεόδωρος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Παράλληλη Επεξεργασία και Δομές Δεδομένων.
Βαζιργιάννης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα.
Μαλεύρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στη Δοκιμή Λογισμικού.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτηση Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης.
Κατερίνης Παναγιώτης, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Διακριτά Μαθηματικά με Έμφαση στη Θεωρία Γραφημάτων.
Κοντογιάννης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Μαθηματικά Επιστήμης Υπολογιστών.
Μαγείρου Ευάγγελος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα.
Πολύζος Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Επικοινωνίες και Πολυμέσα.
Καλογεράκη Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων.
Σύρης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής, , ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Κινητά ή Διάχυτα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών.
Τουμπής Σταύρος, Επικ. Καθηγητής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πιθανότητες στην Επιστήμη Υπολογιστών.
Φουστούκου Ευγενία, Επικ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Μαθηματική Λογική με Εφαρμογές στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο
Κριάρη - Κατράνη Ισμήνη, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμ. Δημόσιας Διοίκησης. Γν. αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο.
Ιντζεσίλογλου Νικόλαος, Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμ. Νομικής, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Γν. Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Δικαίου.
Αλιβιζάτος Νικόλαος - Μιχαήλ, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο.
Παπαχρίστου Αθανάσιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο.
 
Εκλεκτορικό Σώμα για τη Βαθμίδα του Λέκτορα
 
Ημερομηνία Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος
 
20 Οκτωβρίου 2010
 
Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος - Τακτικά
 
Γκρίτζαλης Δημήτριος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες.
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτηση Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης.
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα.
Βασσάλος Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Περιβάλλοντα, Γλώσσες και Τεχνικές Διαχείρισης της Πληροφορίας.
Καλαμπούκης Θεόδωρος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Παράλληλη Επεξεργασία και Δομές Δεδομένων.
Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Επικοινωνιακά Συστήματα (Θεωρία, Εφαρμογές και Υλοποίηση).
Κατερίνης Παναγιώτης, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Διακριτά Μαθηματικά με Έμφαση στη Θεωρία Γραφημάτων.
Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών.
Μήλης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Επιστήμη Υπολογιστών με Έμφαση στη Θεωρία Λειτουργικών Συστημάτων.
Σιδέρη Μάρθα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Τυπικές Γλώσσες & Πολυπλοκότητα.
Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παν. Μακεδονίας, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Γν. αντικείμενο: Δίκαιο Πληροφορικής.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Νομική Πληροφορική.
Κανελλοπούλου Καλλιόπη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμ. Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Γν. αντικείμενο: Δίκαιο της Πληροφορίας με Έμφαση στα Πνευματικά Δικαιώματα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμ. Νομικής, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Γν. Αντικείμενο: Δίκαιο και Πληροφορική.
Καλλινίκου Διονυσία, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο - Πνευματική Ιδιοκτησία.
Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος - Αναπληρωματικά
Βαζιργιάννης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα.
Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση σε Βιοiατρικές Εφαρμογές.
Μαλεύρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στη Δοκιμή Λογισμικού.
Κωτίδης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
Κοντογιάννης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Μαθηματικά Επιστήμης Υπολογιστών.
Κουρκουμπέτης Κων/νος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Θεωρία Απόδοσης Συστημάτων ή θεωρία Περιγραφής & Επαλήθευσης Παράλληλων Προγραμμάτων.
Μαγείρου Ευάγγελος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα.
Πολύζος Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Επικοινωνίες και Πολυμέσα.
Καλογεράκη Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων.
Σύρης Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής, , ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Κινητά ή Διάχυτα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών.
Τουμπής Σταύρος, Επικ. Καθηγητής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πιθανότητες στην Επιστήμη Υπολογιστών.
Φουστούκου Ευγενία, Επικ. Καθηγήτρια, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Μαθηματική Λογική με Εφαρμογές στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
Βασσάλος Παρασκευάς, Λέκτορας, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Υπολογιστικά Μαθηματικά.
Δημάκης Αντώνιος, Λέκτορας, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Εφαρμοσμένων Mαθηματικών, Oικονομικών Πληροφορικής και Eπιχειρησιακής Έρευνας. Γν. αντικείμενο: Μαθηματικά Υποδείγματα Συστημάτων Πληροφοριών και Αποφάσεων.
Μαριάς Ιωάννης, Λέκτορας, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Γν. αντικείμενο: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων.
Μαρκάκης Ευάγγελος, Λέκτορας, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Θεωρητική Πληροφορική με Έμφαση στην Ανάλυση Αλγορίθμων.
Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας, ΟΠΑ, Τμ. Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Γν. αντικείμενο: Γραφικά και Διεπαφές Υπολογιστών.
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο
Κριάρη - Κατράνη Ισμήνη, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμ. Δημόσιας Διοίκησης. Γν. αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο.
Ιντζεσίλογλου Νικόλαος, Καθηγητής, ΑΠΘ, Τμ. Νομικής, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Γν. Αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Δικαίου.
Αλιβιζάτος Νικόλαος - Μιχαήλ, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο.
Παπαχρίστου Αθανάσιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμ. Νομικής, Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου. Γν. αντικείμενο: Αστικό Δίκαιο.