Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών

 Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών υπάγεται στον Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής στις εξής γνωστικές περιοχές: 

  • Διαχείριση Εγγράφων (Document Management)
  • Ανάκτηση Πληροφοριών (Information Retrieval)
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
  • Εφαρμογές Διαδικτύου (Web Applications)
  • Εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia Applications)
  • Τεχνολογίες Εκπαίδευσης από Απόσταση (Open and Distance Learning)

 Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Θ. Καλαμπούκης. Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις παρακάτω στενά συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες:

Το εργαστήριο και οι ομάδες του συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποστηρίζουν, επίσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διπλωματικές ή πτυχιακές εργασίες στις παραπάνω γνωστικές περιοχές.
 
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών
Πατησίων 76 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος)
Αθήνα 104 34
Τηλ. 210 8203 156
e-mail: tzk at aueb dot gr