Κυριακοπούλου Αντωνία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π)

Πτυχίο Πληροφορικής του ΟΠΑ, 1999.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΠΑ, 2001.

Υποψήφια Διδάκτωρ (γνωστικό αντικείμενο: ανάκτηση πληροφορίας).

 

 

Γραφείο: 

Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας, Πατησίων 76, πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος.

Email: 

tonia AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203156

Ώρες Γραφείου: