Μαγείρου Ευάγγελος

Καθηγητής

Πτυχίο Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Princeton, 1971.

Master (M.Sc.) in Decision and Control Sciences, Harvard University, 1972.

Διδακτορικό (Ph.D.) in Decision and Control Sciences, Harvard University, 1976.

 

 

Email: 

efm AT aueb gr

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα.

Εφαρμογή μεθόδων διοικητικής επιστήμης σε προβλήματα του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ειδικότερα στα θέματα: Συστημάτων Ενέργειας, Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλίας.

Βασική έρευνα σε Θεωρητική Πληροφορική και ειδικότερα σε θέματα: Συνδυαστικής βελτιστοποίησης και αλγορίθμων, Πιθανοτικών υποδειγμάτων.

Διατριβές: 

Διδακτορική διατριβή: "Topics in the Analysis of Interconnected Systems"

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

Optimal Regulation and Stabilization (with Apostolos Philippopoulos), Working Paper, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάρτιος 2000.

Entrepreneurship, the firm and interanationalization in the 19th century European periphery: The case of Andreas Syngos (με Ι. Πεπελάση - Μίνογλου), Economic History Society conference April 1999.

Enumerating the Kernels of a Directed Graph with No Odd Circuits (Erratum) (με G. Chaty, J. Szwarcfiter, Ι. Δημόπουλο και Χ. Παπαδημητρίου), Information Processing Letters, 1999.

On Kernels, Defaults and Even Graphs, (με Ι. Δημόπουλο και Χ. Παπαδημητρίου), Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 1998.

Diversification in Shipping (με Χ. Ψαραύτη και Α. Ντενίση), Πρακτικά Συνεδρίου HERCMA, Αθήνα 1998.

Άλλες Δραστηριότητες: 

Δραστηριότητες σε Επιστημονική Γραμματεία, Εθνικό Συμβούλιο Ενεργείας Υπουργεία Συντονισμού, Βιομηχανίας και Ενεργείας.
Συμμετοχή σε διάφορες συμβουλευτικές και ερευνητικές εργασίες και σε διακεκριμένες διοικητικές θέσεις.

Μέλος των οργανωτικών επιτροπών και επιτροπών προγράμματος στα συνέδρια.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ.

Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις και σε επιλεγμένες μελετητικές δραστηριότητες.