ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 – 104 34 ΑΘΗΝΑ  ·  ΤΗΛ.: 210 - 8203911  ·  FAX: 210 - 8226204    http://www.aueb.gr/

                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
 
            Στο      ΦΕΚ 21/23-01-2012 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Τομέας Β’: «Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων»
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση στη Δοκιμή Λογισμικού (SoftwareTesting)».
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτηση Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 3 Απριλίου 2012.
            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210.8230940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
 
Αθήνα, 2Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής