ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
 
            Στο      ΦΕΚ 471/19-7-2011 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Τομέας Β’: «Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων»
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011.
            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210.8230940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
 
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
Καθηγητής