ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 – 104 34 ΑΘΗΝΑ  ·  ΤΗΛ.: 210 - 8203911  ·  FAX: 210 - 8226204    http://www.aueb.gr/

                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ
 
            Στο      ΦΕΚ 626/31-8-2011 (Τεύχος Τρίτο), δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π. για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Τομέας Α’: «Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές Γλώσσες και Πολυπλοκότητα».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2011.
            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210.8230940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
 
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής